บรรยากาศรายวิชา ปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท

บรรยากาศรายวิชา ปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ซึ่งรายวิชานี้มีจุดเด่นที่เน้นให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ในรูปแบบ evidence-based practice โดยให้นำข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกในผู้ป่วยจริง และเมื่อเวลาผ่านไปนิสิตจะนำเสนอข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์นั้น ๆ เชื่อมโยงกับผลที่ได้จากการประยุกต์ในทางคลินิก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากอาจารย์ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้คุมฝึกปฎิบัติการทางคลินิก ทำให้เกิดกระบวนการปฏิบัติทางคลินิกที่อิงหลักฐานเชิง ปฎิบัติอย่างชัดเจน

Date: 
Wednesday, November 1, 2017