แนะนำหลักสูตร วท.บ.กายภาพบำบัด และ วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด

แนะนำหลักสูตร วท.บ.กายภาพบำบัด และ วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

Date: 
Tuesday, October 31, 2017