ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
บอกเล่าประสบการณ์โดย นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ และ นายยศพนธ์ จงรักษ์ธนกิจ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4

Date: 
Monday, October 30, 2017