ภัทริยา อินทร์โท่โล่

ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT