พิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สโมสรนิิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์ และมีพิธีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส และสมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี

Date: 
Friday, October 6, 2017