รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 5446 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5446
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
(ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
งานการเงินโครงการบริการวิชาการ
1. ตรวจสอบงบประมาณและขออนุมัติจัดโครงการต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์
2. ตรวจสอบงบประมาณและขออนุมัติจัดโครงการบริการทางวิชาการของคณะกายภาพบำบัด
3. รับ-จ่าย เงินโครงการบริการทางวิชาการของคณะกายภาพบำบัด
4. บันทึกทะเบียนย่อยรายได้อื่นรอการรับรู้-โครงการบริการทางวิชาการ
5. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการบริการทางวิชาการ
6. รายงานการจ่ายเงินโครงการบริการทางวิชาการ
งานการเงินโครงการคลินิกกายภาพบำบัด
1. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของคลินิกกายภาพบำบัด
2. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคลินิกกายภาพบำบัด
3. ขออนุมัติค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานและอื่นๆ ของคลินิกกายภาพบำบัด
4. ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุมของคลินิกกายภาพบำบัด
5. ตรวจสอบงบประมาณและขออนุมัติจัดโครงการต่างๆ ของคลินิกกายภาพบำบัด
6. ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินของคลินิกกายภาพบำบัด
7. บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้ของคลินิกกายภาพบำบัด
8. บันทึกทะเบียนคุมรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงินของคลินิกกายภาพบำบัด
9. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของคลินิกกายภาพบำบัด
10. รับ-จ่ายเงินของโครงการคลินิกกายภาพบำบัด
11. นำเงินส่งภาษีกรมสรรพกรประจำเดือน
12. ยื่นภาษีประจำปี
13. ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาทางกายภาพบำบัดของโครงการคลินิกกายภาพบำบัด
14. นำส่งเงินรายได้ของโครงการคลินิกกายภาพบำบัด
15. รายงานเงินคงเหลือประจำวันของโครงการคลินิกกายภาพบำบัด
16. สรุปรายได้คลินิกประจำเดือนส่งให้ผู้บันทึกบัญชี
17. คำนวณภาระงาน เพื่อจัดทำตารางปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบำบัด
18. จัดทำตารางปฏิบัติงานและประสานงานการขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ตารางปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบำบัด

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000
ต่อ 27312

Date: 
Thursday, October 5, 2017