พีรยา เต็มเจริญสุข

อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Pediatric PT