นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ผ่านการอบรม “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (รุ่นที่2)”

นางสาวศุภิสรา เตชะ และนางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ผ่านการอบรม “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (รุ่นที่2)” ขอแสดงความชื่นชมในจิตอาสา และความตั้งใจในการช่วยเหลือเพื่อนนิสิต

Date: 
Monday, October 2, 2017