การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี [SWU : TCAS61 รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ]

[SWU : TCAS61 รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ]
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัคร 1 โครงการ
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี)
- สาขากายภาพบำบัด รับ 4 คน
- สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 5 คน

รับสมัครทางออนไลน์ 2-25 ตุลาคมนี้! ที่ http://admission.swu.ac.th
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560

ระเบียบการและคุณสมบัติ : http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600076.pdf

***ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชา /วิชาเอก เท่านั้น!!

รายละเอียดการส่ง PORTFOLIO ในรอบที่ 1 SWU TCAS61
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละโครงการ รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน และทำแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้อง หรือ มีผลงาน / กิจกรรมตามที่กำหนดไว้
2. สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th/ ในวันที่ 2 – 25 ตุลาคม 2560 (ก่อนเวลา 23.59 น.)
3. ส่ง PORTFOLIO ทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตรา) หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาฯ
หมายเหตุ : น้องๆ ที่ประสงค์สมัครต้องทำการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน "ในแบบรูปเล่ม ฉบับสำเนาแบบสี" โปรดอย่าส่งฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้

ข้อแนะนำการทำ PORTFOLIO จากเพจ พี่มศว พาน้องสอบ : https://www.facebook.com/SeniorSWU/photos/a.283704614979897.86173.129800...

Date: 
Thursday, September 21, 2017