โครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Hong Kong Polytechnic University

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Hong Kong Polytechnic University

Date: 
Friday, September 15, 2017