ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะกายภาพบำบัด เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะกายภาพบำบัด เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบริการวิชาการ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Date: 
Wednesday, September 13, 2017