โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.30-15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

Date: 
Thursday, September 7, 2017