การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปี 4

บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปี 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

Date: 
Thursday, September 7, 2017