ผกาภรณ์ พู่เจริญ

ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT