นิตยา วิริยะธารากิจ

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

ผู้บริหาร
สาขากายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT