โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560 ครบรอบ 24 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และกล่าวรำลึกคณะกายภาพบำบัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านวิจัยให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียน คณะกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณทุกคณะ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2560 ไว้ ณ ที่นี้

Date: 
Friday, September 1, 2017