Your Physio Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มศว

คณะนักกายภาพบำบัดจาก Your Physio ประเทศมาเลเชีย เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิก และชมการนำเสนอความรู้ของนิสิตบัณฑิตศึกษา และเข้าเยี่ยมชมแผนกกายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกผู้ป่วยภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมีคณาจารย์และนิสิตคณะกายภาพบำบัดได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกด้วย

Date: 
Thursday, August 31, 2017