ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปี 4

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปี 4
ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 230 อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Tuesday, August 29, 2017