ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560"

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด

กำหนดการ
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 - 09.15 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมกันหน้าคณะกายภาพบำบัด
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป (ข้าวสาร / อาหารแห้ง)
- ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รับพรจากพระสงฆ์
เวลา 09.15 - 09.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 09.30 - 10.00 น. - คณบดีคณะกายภาพบำบัดกล่าวเปิดงาน
- รำลึกคณะกายภาพบำบัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านวิจัยให้กับอาจารย์
เวลา 10.00 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียน”
โดย อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Date: 
Friday, August 18, 2017