ประภาวดี ภิรมย์พล

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Cardiopulmonary PT