คณะกายภาพบำบัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกายภาพบำบัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

Date: 
Monday, August 21, 2017