ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนิสิตคณะกายภาพบำบัด

1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส
เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส
1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น
2.ในเทอมการศึกษา 1/2560 จะต้องเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ คนละ 1 วัน (วันไหนก็ได้ ตามที่นิสิตสะดวก)
3.ในเทอมการศึกษา 2/2560 จะต้องเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ คนละ 1 วัน (ทางบ้านสุทธาวาส จะเป็นผู้กำหนดวันให้)
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 1 กันยายน 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 7 กันยายน 2560 (เวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

2.) ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1.เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1–4
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
3.มีความประพฤติดี
4.มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
5.มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
6.ช่วยเหลืองานของคณะฯ
เงื่อนไขของนิสิตที่ได้รับทุน นิสิตต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในปีการศึกษา 2560
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
ณ ห้อง 147 คณะกายภาพบำบัด เวลา 17.30-20.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนตุลาคม 2560

3.)ทุนการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เฉพาะนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1.เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1–3 (จำนวน 9 ทุน)
2.เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขาส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1–3 (จำนวน 5 ทุน)
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
4.มีความประพฤติดี
5.มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
6.มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
7.ช่วยเหลืองานของคณะฯ
เงื่อนไขของนิสิตที่ได้รับทุน นิสิตต้องช่วยเหลืองานของคณะกายภาพบำบัด ในปีการศึกษา 2560
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 147 คณะกายภาพบำบัด เวลา 17.30-20.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนตุลาคม 2560

4.)ทุนการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เฉพาะนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1.เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 (จำนวน 3 ทุน)
2.เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขาส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 (จำนวน 2 ทุน)
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
4.มีความประพฤติดี
5.มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
6.มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
7.ช่วยเหลืองานของคณะฯ
เงื่อนไขของนิสิตที่ได้รับทุน นิสิตต้องช่วยเหลืองานของคณะกายภาพบำบัด ในปีการศึกษา 2560
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 147 คณะกายภาพบำบัด เวลา 17.30-20.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

รอบ 2
1. ทุนการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เฉพาะนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1. เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1–3 (จำนวน 9 ทุน)
2. เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขาส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1–4 (จำนวน 7 ทุน)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
4. มีความประพฤติดี
5. มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
6. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
7. ช่วยเหลืองานของคณะฯ
เงื่อนไขของนิสิตที่ได้รับทุน นิสิตต้องช่วยเหลืองานของคณะกายภาพบำบัด ในปีการศึกษา 2560
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 15 กันยายน 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้อง 147 คณะกายภาพบำบัด เวลา 17.30-20.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนตุลาคม 2560

2.ทุนการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เฉพาะนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
1. เป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 (จำนวน 3 ทุน)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
3. มีความประพฤติดี
4. มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
5. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
6. ช่วยเหลืองานของคณะฯ
เงื่อนไขของนิสิตที่ได้รับทุน นิสิตต้องช่วยเหลืองานของคณะกายภาพบำบัด ในปีการศึกษา 2560
รับเอกสารใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ส่งเอกสารใบสมัคร : วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (งานกิจการนิสิต ห้อง 162)
สัมภาษณ์ : วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 147 คณะกายภาพบำบัด เวลา 17.30-20.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

รับใบสมัครทุนได้ที่หน้าห้องวิชาการ และส่งใบสมัครทุนได้ที่พี่เก๋ (ห้องวิชาการ)

Date: 
Monday, August 21, 2017