กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ มา ณ ที่นี้ด้วย

Date: 
Thursday, August 17, 2017