คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การออกกำลังกายให้ปลอดภัย ไม่บาดเจ็บ"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การออกกำลังกายให้ปลอดภัย ไม่บาดเจ็บ" วิทยากรโดย คุณศรายุทธ นามไพร (นักกายภาพบำบัด)
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ตราประทับบันทึกกิจกรรมหมวด 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/Rquz8dOXESRwplzz1

Date: 
Sunday, August 13, 2017