อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ

อ.ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด