ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร

อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด