คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น!!

[ขอแสดงความยินดี] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น!! #PTSWU21

Date: 
Tuesday, August 15, 2017