ประกาศทุนการศึกษา และทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย

1. ทุนการศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

2.สวทช เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการของโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแบบแข่งขัน "ด้าน Therapeutic antibody" ซึ่งจะเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 (ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

3.สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 สามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th)

Date: 
Wednesday, August 9, 2017