โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีการแนะนำหลักสูตรและแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ จากนั้นมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีการพบปะและพูดคุยกับนิสิตรุ่นพี่

Date: 
Monday, August 7, 2017