โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา

Date: 
Monday, August 7, 2017