ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ ที่ได้รับคัดเลือกมีผลงานดีเด่นจากการนำความรู้ ที่ได้จากการอบรม Active learning

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับคัดเลือกมีผลงานดีเด่นจากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม Active learning ในปี 2558 และ 2559
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Date: 
Monday, August 7, 2017