โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก

คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล กรุงเทพมหานคร

Date: 
Monday, July 31, 2017