โครงการพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสอนทั้งในรูปแบบการ
บรรยาย การปฏิบัติ และสัมมนา ทำให้อาจารย์มีทักษะด้านการสื่อสารอยู่ในระดับมาตรฐาน อีกทั้งการสอนเป็นภาษาอังกฤษยังจะเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติความเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยมี Mr.Craig James Morrison และ Ms.Sharnmin Shompa Mollick เป็นวิทยากร

Date: 
Thursday, July 20, 2017