ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ กายภาพบำบัด มศว (ห้องประชุมใหญ่233 / ห้อง 321)

Date: 
Tuesday, July 18, 2017