โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ได้ปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาและมีแนวทางในการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิต
โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากร

Date: 
Tuesday, July 18, 2017