ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา”

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา”
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ชั้น 10 ตึก GPF Witthayu Tower A (ติดกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา) ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Friday, July 14, 2017