โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดอรุณฉายาราม ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Date: 
Tuesday, July 4, 2017