ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0976
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) การศึกษา (คอมพิวเตอร์)
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการ Website
4. มีความสามารถร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
5. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
6. มีความสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลและจัดการระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ เพื่อให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการและลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล ระบบการประมวลผล การสื่อสาร ฐานข้อมูล ตามความต้องการของคณะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้รับบริการ
3. บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้พร้อมปฏิบัติการเสมอ
4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการได้รับทราบ เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ถ่ายทอดความรู้สารสนเทศแก่ผู้รับบริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7. จัดทำและปรับปรุง webpage ของคณะ ปีละ 2 ครั้ง
8. นำข้อมูลต่างๆ ขึ้น webpage
9. จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทุก 3 เดือน
10. ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
11. ดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของคณะฯ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27338

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

Date: 
Friday, June 30, 2017