ทิพวัลย์ มีแต้ม

อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Neurological PT