คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนา จ.นครนายกและสระแก้ว

คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนา จ.นครนายก และสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดพรามณี จ.นครนายก และ วัดหนองกะพ้อ จ.สระแก้ว

Date: 
Monday, June 19, 2017