ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน (จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว)

1.สถาบันยุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อรวลัญช์ โลหิจหาญ 081-378-0170 onwalun.loh@mhidol.ac.th

2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 4 ประเภททุน ได้แก่ 1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 3.ทุนพัฒนานักวิจัย 4.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:///academics.trf.or.th

3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพัธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ concept paper รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิ.ย. 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:///industry.trf.or.th

4. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาได้ที่ e-mail : information@thailandpost.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-3203 และ 02-831-3946

5.กรมส่งเสริมวัฒธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561- 2562 ประเภททุนทั่วไป เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th

6.สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Felloships เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour

7.ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่งสำเนาประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amchamthailand.com/ACCT/asp/general.asp?MenuCatID=7&MenuItemI...

Date: 
Thursday, June 8, 2017