ช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ https://goo.gl/forms/96gadYk8o80yYTg52

Date: 
Tuesday, June 6, 2017