งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6
ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดของนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
6. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ภาพ : นายฉัตรชัย จีนจร

Date: 
Friday, June 2, 2017