สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร"

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร" นำโดย คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหกวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Date: 
Thursday, June 1, 2017