ทศพล เจศรีชัย

อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT