ความคิดเห็นของนิสิตกายภาพบาบัด มศว และนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบ ประเมิน STREAM ต่อการนำแบบประเมินนี้ไปใช้ในคลินิก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ความคิดเห็นของนิสิตกายภาพบาบัด มศว และนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบ ประเมิน STREAM ต่อการนำแบบประเมินนี้ไปใช้ในคลินิก
Abstract: 
Background: Assessment of functional ability in patients with stroke using standardized clinical scale is important in rehabilitation but the use of such scale is not commonly practiced in Thailand. Faculty of Physical Therapy, Srinakharinwirot University (SWU) selected the STREAM as the main scale for assessing movement in patients with stroke by incorporating into the SWU physical therapy curriculum since 2011 and distributing the STREAM materials to physical therapists who are interested and SWU clinical instructors. However, there is no information on the implementation of the STREAM in clinic. Objective: This study surveyed the opinions of SWU physical therapy students and clinical instructors for the implementation of the STREAM in clinic. Method: Data was obtained from 274 participants, including 119 3rd and 4th year SWU Physical Therapy students, 77 SWU alumni and 78 physical therapists and neurological clinical instructors using the questionnaire. Results: The study showed that 83.75% have experience in using the STREAM to assess the patients with stroke. Most of participants (83.33%) agreed that the STREAM was able to identify abnormal movement and plan the treatment for patients with stroke. Fifty one percent of participants had a tendency to use the STREAM as a major scale to assess patients with stroke but some were hesitant (41%) or did not intend to use the STREAM (6%). Conclusion: The use of the STREAM in practice is not enough because the STREAM could be solved by increased practice time for using the STREAM. Keywords: Mobility Assessment, Neurological deficits, Upper extremity assessment, Lower extremity assessment
Year Published: 
2560