ความตรงของแบบสอบถาม QuickDASH ฉบับภาษาไทยในภาวะข้อไหล่ติด

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ความตรงของแบบสอบถาม QuickDASH ฉบับภาษาไทยในภาวะข้อไหล่ติด
Abstract: 
This prospective research aimed to study validity of QuickDASH questionnaire in Thai for adhesive capsulitis volunteer cases. The survey was conducted by use of QuickDASH questionnaire in Thai to classify tissue irritability levels and clinical characteristics by collecting baseline data in the second and the fourth week after treatment of physical therapy. Regarding 87 volunteers participating in this study, 65 cases (74.7%) were female, average age was 55.1±6.2 years and average duration of symptom was 19.8±15.2 weeks. Thirty two volunteers (36.8%) were moderate irritability level with median of pain scores during activity using shoulder was 6 (95% CI 5.0-8.0). The result after physical therapy treatment for 4 weeks, QuickDASH score was decreasing but clinical
Year Published: 
2560