การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาระหว่างผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ Comparison of lower limb muscle strength between obese and normal weight females.

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาระหว่างผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ Comparison of lower limb muscle strength between obese and normal weight females.
Year Published: 
2559