กานดา ชัยภิญโญ

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT