ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวในเด็กอายุ 9-11 ปี RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND MUSCLE STRENGTH, MUSCLE FLEXIBILITY, AND BALANCE IN 9 TO 11 YEAR OLD CHILDREN

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวในเด็กอายุ 9-11 ปี RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND MUSCLE STRENGTH, MUSCLE FLEXIBILITY, AND BALANCE IN 9 TO 11 YEAR OLD CHILDREN
Abstract: 
Agility is an essential skill for children; it allows them to play safely during their daily lives. Agility is also a basic skill requirement to develop good sports performance. Previous studies concerning the agility of children used physical fitness reference standards for different dexterity components in each age group. Dividing fitness into separate sectors might help to promote improvement in physical agility. However, there is no clear information regarding the relationship between agility and physical fitness components in children. Therefore, this study aimed to determine the relationship between agility and abdominal and leg muscles strength, back and leg muscles flexibility, and balance for Thai children between 9 and 11 years old. The study used a cross-sectional design with sixty-five participants from Ongkharak School, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province. The children were measured in four areas of physical fitness and agility using a ZigZag run (for agility; station 1), a 60 seconds Sit-Up test and a standing long jump test (for abdominal and leg muscle strength; station 2), a Sit and Reach test (for back and leg muscle flexibility; station 3), and a Timed Up and Go test (for balance; station 4). The tests were performed in random order to prevent fatigue. The Pearson product-moment correlation coefficient was used to analyze the linear relationship between the parameters. The results demonstrated significantly correlation between the ZigZag run with the 60 seconds Sit-Up test, standing long jump test and Timed Up and Go test (r = -0.390, -0.624, and 0.393, and p-value of 0.001, 0.000, and 0.001, respectively). This demonstrated the relationship between agility and abdominal and leg muscle strength and balance for the children. However, there was low correlation between agility with abdominal muscle strength and balance. The results from this study can be used as a guide for health care professionals to promote the correlated components, to improve the agility of children in this age group. Improved physical ability will help school age children to perform their daily living activities effectively and enhance sportingskills. Keywords: balance, agility, strength, flexibility, children
Year Published: 
2559